opisy modeli

Co przedstawia zdjęcie oryginału?

  Zdjęcie ukazuje prawdziwą lokomotywę, która stała się wzorem do opracowania danej miniatury, w okresie czasu odwzorowanym w modelu. A zatem przykładowo, jeśli model odzwierciedla stan lokomotywy na rok 2011 po naprawie rewizyjnej, to fotografia oryginału ukazuje lokomotywę sfotografowaną po tym wydarzeniu. Oczywiście zdobycie takich fotografii dla lokomotyw współcześnie eksploatowanych jest dużo prostsze, niż dla lokomotyw jakie już od dawna nie istnieją, albo obecnie wyglądają zupełnie inaczej.

 

 

cechy modelu

 

Co to jest numer katalogowy?

  Jest to numer nadany przez nas modelowi, identyfikujący go, pod którym można go szukać we wszelkich materiałach przez nas opracowywanych. Znaleźć go można na naklejce znajdującej się na jednej ze ścianek pudełka modelu.

 

Co to jest przewoźnik kolejowy?

  Jest to przedsiębiorca, który na podstawie licencji wydawanej przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego wykonuje przewozy kolejowe (towarów i/lub pasażerów) lub świadczy usługę trakcyjną (zapewnienie pojazdu trakcyjnego, w naszym przypadku lokomotywy, wraz z obsługą maszynistów do wykonania przewozu kolejowego, albo zapewnienie obsługi maszynistów do prowadzenia pojazdu trakcyjnego). Wykaz licencjonowanych przewoźników kolejowych w Polsce, dostępny jest na stronie internetowej UTK.
  Przewoźnik może być jednocześnie dysponentem i/lub eksploatującym pojazd kolejowy. Dysponent to podmiot będący właścicielem pojazdu kolejowego, lub posiadający prawo do korzystania z niego jako środka transportu (na terenie kraju, Unii Europejskiej itp.), wpisany do krajowego rejestru pojazdów kolejowych (NVR). Dysponentem może być przewoźnik lub zarządca infrastruktury, ale może nim być również podmiot nie będący przewoźnikiem ani zarządcą infrastruktury. Nie istnieje ścisła zależność między pojęciem dysponent i przewoźnik, ponieważ kryterium pojęcia dysponent stanowi prawo własności lub inne prawo do dysponowania pojazdem, nie zaś pełniona funkcja w systemie kolejowym. Pojęcie dysponenta wiąże się z pojazdami, których dotyczy obowiązek ich rejestracji w NVR. Z uwagi na to, iż niektóre pojazdy są zwolnione z tego obowiązku, dla tych pojazdów odpowiednikiem pojęcia dysponent jest pojęcie eksploatujący. Dodatkowo różnicą między dysponentem a eksploatującym jest wymóg stosowania na pojazdach kolejowych identyfikatora literowego VKM przez dysponenta, natomiast ten obowiązek nie dotyczy eksploatującego. Może występować również sytuacja, że podmiot będzie występował równocześnie w roli dysponenta (posiadacza pojazdu zarejestrowanego w NVR) i eksploatującego (posiadającego pojazdy nie podlegające rejestracji w NVR). Powyższa sytuacja może dotyczyć przewoźnika lub zarządcy infrastruktury, ale może również dotyczyć podmiotu nie będącego przewoźnikiem lub zarządcą infrastruktury.
  Nie zawsze to, że na lokomotywie widnieją loga i nazwy danego przewoźnika musi oznaczać, że jest on właścicielem danej lokomotywy. Lokomotywa może być w leasingu, dzierżawiona, najmowana lub użyczana przez inne przedsiębiorstwo i jednocześnie nosić na sobie stosowne elementy graficzne i napisy charakteryzujące tego przewoźnika. A zatem, w opisie przewoźnik oznacza przedsiębiorstwo w barwach i/lub oznaczeniach którego jest lokomotywa, a nie koniecznie jest także jej właścicielem.

 

 Co to jest europejski numer pojazdu kolejowego (EVN)?

  EVN – European Vehicle Number. Jest to nadawany przez Prezesa UTK zestaw odpowiednio uszeregowanych i umiejscowionych cyfr i znaków (w sumie ze spacjami siedemnastu, w tym 12 cyfr), które określają (dla pojazdu trakcyjnego): rodzaj taboru i rodzaj pojazdu, państwo rejestracji pojazdu kolejowego, przeznaczenie pojazdu, ważniejsze cechy techniczno-eksploatacyjne pojazdu (rodzaj zasilania lub przekładni, moc ciągła), oraz numer seryjny pojazdu. O ile naniesiony jest na lokomotywie, to zazwyczaj na wszystkich czterech ścianach, na czołowej w skróconej wersji.

numery EVN

 

Co to jest identyfikator literowy państwa rejestracji pojazdu?

  Jest to zestaw dwóch dużych podkreślonych liter, składających się na znak identyfikacyjny państwa, w którym pojazd kolejowy jest zarejestrowany, zaś dysponent uzyskał wymagane prawem zezwolenia na prowadzoną działalność w dziedzinie transportu kolejowego. Dla Polski jest to PL. Wykaz identyfikatorów literowych państw rejestracji pojazdu dostępny jest tutaj. O ile naniesiony jest na lokomotywie, po kresce wraz z identyfikatorem literowym dysponenta pojazdu (VKM), to zazwyczaj na ścianach bocznych.

państwo

 

Co to jest identyfikator literowy dysponenta pojazdu kolejowego (VKM)?

  VKM – Vehicle Keeper Marking. Jest to uzgodniony z Prezesem UTK zestaw dużych liter, stanowiących znak rozpoznawczy dysponenta pojazdu kolejowego. Składa się z nie mniej niż dwóch i nie więcej jak pięciu znaków, wpisywanych po kresce za identyfikatorem literowym państwa rejestracji pojazdu kolejowego. Nie jest dopuszczalne używanie cyfr czy innych znaków w rodzaju myślników, dwukropków czy ukośników. Identyfikator powinien przedstawiać pełną nazwę lub skrót nazwy dysponenta pojazdu, w miarę możliwości w sposób łatwy do rozszyfrowania. Identyfikator musi być niepowtarzalny w całej Unii Europejskiej oraz krajach członkowskich Międzyrządowej Organizacji Międzynarodowego Transportu Kolejowego (OTIF). W celu uniknięcia dublowania się identyfikatorów z różnych krajów, koordynację ich udzielania zapewnia Europejska Agencja Kolejowa dla krajów UE, oraz OTIF dla krajów będących członkiem tej organizacji. Rejestr identyfikatorów VKM można pobrać ze strony Europejskiej Agencji Kolejowej. O ile naniesiony jest na lokomotywie, wraz z identyfikatorem literowym państwa rejestracji pojazdu, to zazwyczaj na ścianach bocznych.

numer VKM

 

Co to jest identyfikator cyfrowy eksploatującego pojazd?

  Jest to nadawany przez UIC lub OSŻD zestaw czterech cyfr, składających się na kod przedsiębiorstwa kolejowego eksploatującego pojazd kolejowy, nie stosowany w krajowym rejestrze pojazdów kolejowych (NVR) i zazwyczaj nie stosowany na pojazdach kolejowych. O ile naniesiony jest na lokomotywie, to zazwyczaj na wszystkich czterech ścianach.

eksploatujący

 

Co to są epoki modelarskie?

  Są to modelarskie czasookresy charakteryzujące się określonym, zgodnym z danymi czasami, wyglądem pojazdów kolejowych (w tym malowaniem i oznakowaniem), a także ich otoczenia, zarówno tego kolejowego jak i nie kolejowego. Łączenie ze sobą modeli i innych elementów należących do tej samej epoki pozwala na zwiększenie realizmu, oraz zapobiega mieszania niepasujących do siebie elementów. Czasookresy epok dla Polski określa norma modelarska NEM 825PL, jednakże wbrew tej normie wiele modeli pojazdów eksploatowanych współcześnie w Polsce jest opisanych przez ich producentów jako epoka VI, której w normie tej nie ma. Przyjmuje się to bowiem błędnie, w oparciu o normę epok modelarskich dla Niemiec. Biorąc zatem pod uwagę, iż w środowisku modelarzy i kolekcjonerów w Polsce coraz częściej używa się pojęcia „VI epoki modelarskiej” mimo jej formalnego nieistnienia, oraz wobec komentarzy, iż oficjalna norma dla Polski powinna zostać zaktualizowana poprzez rozszerzenie, przyjęliśmy dla naszych modeli poszerzony nieoficjalny podział epok modelarskich, gdzie istnieje już VI epoka. Podział ten można znaleźć na stronie MODELE.WROCŁAW.PL. Epokę, do jakiej należy dany model, ustalamy na podstawie porównania jego wyglądu do oryginału, oraz na podstawie daty naprawy rewizyjnej pojazdu.

 

O co chodzi z latami w których model i oryginał wyglądały tak samo?

  Na początku każdego opisu lokomotywy podano, na który rok model przedstawia stan wyglądu oryginału. Z biegiem czasu, wygląd prawdziwej lokomotywy ulegał jednak zmianom. Na przykład zmieniło się coś w malowaniu czy oznakowaniu, zmieniono typ odbieraków, czy ślizgów, itd. Ta cecha informuje zatem, w jakich latach model i oryginał wyglądały tak samo, zanim coś w wyglądzie oryginału uległo zmianie. W opisie lokomotywy w miarę możliwości zostały opisane te zmiany wyglądu. Uwaga: czasami zmiany mogły być bardzo niewielkie i dla większości osób pomijalne lub niemające większego znaczenia, dlatego też górną granicę zgodności wyglądu nie należy przyjmować kategorycznie, tylko wpierw zaznajomić się z opisem lokomotywy, gdzie powinno być wyjaśnione co uległo zmianie. Niektóre rzeczy można nawet zmienić we własnym zakresie, przykładowo, poprzez zmianę typu odbieraka na właściwy, uzupełnienie opisów za pomocą kalkomanii, czy korekty malowania detali, uzyskując tym sposobem zgodność wyglądu modelu i oryginału dla innych lat.

 

Co to jest przydział?

  Każda lokomotywa przydzielona jest na stan jakiejś lokomotywowni/zakładu taboru eksploatującego pojazdy danej serii. W różnych okresach czasu istnienia danej lokomotywy, może być ona przydzielona na stan różnych lokomotywowni. Napis informujący o przydziale zazwyczaj naniesiony jest na ścianach bocznych lokomotywy. W przypadku maszyn należących do PKP (lub spółek PKP) w postaci charakterystycznego napisu na białym prostokątnym polu.

Autosave-File vom d-lab2/3 der AgfaPhoto GmbH

  Może to być również naklejka z kolorowymi elementami graficznymi.

przydział 2

 

Co to jest naprawa rewizyjna?

  Jest to jedna z napraw okresowych lokomotywy. Polega na poddaniu pojazdu przeglądowi i naprawie. Zakres prac obejmuje przegląd podzespołów i zespołów połączonych, z częściowym ich demontażem z pojazdu, naprawę lub wymianę zużytych bądź uszkodzonych, oraz sprawdzenie działania instalacji i systemów wchodzących w ich skład. Na lokomotywach serii EU07 wykonywana jest zazwyczaj co 500 tyś. przejechanych kilometrów, lub nie dłużej niż co 5 lat. Ale już na lokomotywach serii EP08 wykonywana jest co 330 tyś. przejechanych kilometrów, lub nie dłużej niż co 4 lata. Limity te mogą być zależne od przewoźnika. Na lokomotywach, w większości przypadków napis informujący o naprawie rewizyjnej wskazuje miejsce jej wykonania, typ, oraz datę zakończenia i zazwyczaj naniesiony jest na ścianach bocznych lokomotywy.

naprawa 1

naprawa 2

 

O co chodzi z wózkami?

  Wózki lokomotyw serii EU07 typu 4E różnią się trochę detalami od wózków z lokomotyw typu 303E.

wózek 4E

SONY DSC

  Na przestrzeni kilkudziesięciu lat eksploatacji lokomotyw serii EU07 obu typów, zdarzało się, że podmieniano w niektórych lokomotywach wózki na charakterystyczne dla drugiego typu EU07. Dlatego spotkać się można z lokomotywami typu 4E na wózkach od typu 303E,

wózek 303E na 4E

i lokomotywami typu 303E na wózkach od typu 4E.

SONY DSC

   A nawet zdarza się, że oba wózki jednej lokomotywy są różnych typów.

wózek 4E i 303E

  Model posiada wózki tego typu, jak odwzorowywany oryginał.

 

O co chodzi z odbierakami?

  Lokomotywy serii EU07 w większości przypadków posiadają odbieraki prądu czteroramienne:
– starsze typu AKP-4E,

AKP-4E

– lub nowsze typu 5ZL.

5ZL

  Różnią się one szczegółami budowy. Mogą posiadać ślizgi kilku różnych typów:
– pojedyncze (najstarszego typu),

pojedynczy

– bliźniacze (Stemmann) – używane przez PKP Intercity,

bliźniaczy (Stemmann)

– podwójne (podobne do bliźniaczych, ale mają na końcach połączone ślizgi) – używane przez PKP CARGO,

podwójny

– oraz bliźniacze – używane w początkowym okresie eksploatacji na czeskiej sieci kolejowej.

bliźniaczy czeski

  Współcześnie, niektóre maszyny otrzymały odbieraki jednoramienne typu DSA 150 produkcji Stemmann, ze ślizgami bliźniaczymi.

DSA 150

   Model posiada odbieraki i ślizgi tego typu, jak odwzorowywany oryginał.

 

O co chodzi z ilością odgromników?

  Lokomotywy serii EU07 na dachu posiadają odgromniki (cylindryczne elementy), zabezpieczające przed skutkami przepięć atmosferycznych. W zależności od egzemplarza, mogą być dwa,

odgromnik 2

lub jeden.

odgromnik 1

  Współcześnie niektóre maszyny po modernizacjach nie posiadają ich wcale.

odgromnik 0

  Na modelu jest ich tyle, ile posiada odwzorowywany egzemplarz.

 

O co chodzi z kominkami wydmuchowymi chłodzenia oporników rozruchowych?

  Znajdują się one na środkowej sekcji dachu. Jest ich 8 sztuk. Stanowią jakby żaluzje dla odprowadzania powietrza ogrzanego przez oporniki rozruchowe znajdujące się wewnątrz pudła. Kominki z lokomotyw typu 4E różnią się wyglądem od tych z typu 303E.

kominki 4E

kominki 303E

  Można się spotkać z sytuacją, gdzie lokomotywa jednego typu posiada kominki charakterystyczne dla drugiego typu, na przykład na lokomotywie typu 4E są kominki z typu 303E.

kominki 303E na 4E

  A nawet zdarza się, że lokomotywa posiada kominki dwóch różnych typów.

SONY DSC

  Model posiada typ zgodny z tym znajdującym się na odwzorowywanym oryginale.

 

O co chodzi z reflektorami?

  Lokomotywy serii EU07, zarówno typu 4E jak i 303E, można spotkać z reflektorami trzech zasadniczych typów:
– klasyczne (w charakterystycznych okrągłych wypukłych obudowach, potocznie zwane „wiadrami”),

wiadra

– halogenowe typu KPM-24 w klasycznych obudowach (potocznie zwane „zezami”),

zezy

– oraz halogenowe typu KPM-24 w prostokątnych obudowach (wpuszczone w ścianę czołową, zwane „telewizorami”).

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

  Niektóre maszyny po modernizacjach otrzymały czwarty typ – halogenowe typu KPM-24 prostokątne, z zaokrąglonymi pionowymi krawędziami, wypukłe.

nowe

  Model posiada reflektory zgodne z tymi posiadanymi przez odwzorowywany oryginał.

 

O co chodzi z aparatem cięgłowym?

  Hak sprzęgu śrubowego w EU07 zmocowany jest w czymś w rodzaju gniazda-prowadnika, znajdującego się na czołownicy. Lokomotywy EU07 typu 303E posiadają dwa typy tych urządzeń:
– przystosowane do sprzęgu śrubowego,

aparat 303E śrubowy

– bądź do sprzęgu śrubowego i samoczynnego.

SONY DSC

  Znacznie różnią się od siebie wyglądem. Lokomotywy EU07 typu 4E, ze względu na inną konstrukcję, posiadają aparat cięgłowy przystosowany tylko do sprzęgu śrubowego, różniący się budową od tego z typu 303E.

aparat 4E śrubowy

  Model posiada aparat cięgłowy taki jak odwzorowywany oryginał.

 

O co chodzi ze zderzakami?

  Lokomotywy EU07 posiadają kilka typów zderzaków. Jednakże zasadniczą ich różnicą w wyglądzie jest to, że albo mają pochwę od strony tarczy zderzakowej, albo od strony czołownicy.

pochwa od tarczy pochwa od czołownicy

  Model posiada zderzaki zgodne z odwzorowywanym oryginałem.

 

O co chodzi ze skrzynią boczników indukcyjnych?

  Pod pudłem, po prawej stronie skrzyń z bateriami akumulatorów, znajdują się skrzynie boczników indukcyjnych. Boczniki indukcyjne pozwalają na zwiększenie prędkości obrotowej silników trakcyjnych podczas procesu rozpędzania się (rozruchu) lokomotywy. W zależności od egzemplarza skrzyni mogą być albo płaskie (w większości przypadków),

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

albo z wypukłością.

skrzynia wypukła

  Model posiada skrzynie takie, jakie posiada odwzorowywany oryginał.

 

O co chodzi z wycieraczkami?

  Lokomotywy EU07, w zależności od egzemplarza, posiadają wycieraczki dwóch typów:
– jednoramienne,

jednoramienne

– lub dwuramienne.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

  Model posiada taki typ jak odwzorowywany oryginał.

 

O co chodzi z ogrzewaniem szyb czołowych?

  W lokomotywach serii EU07 na przestrzeni lat stosowano dwa sposoby ogrzewania szyb czołowych. Sposób pierwszy to charakterystyczne grzałki umiejscowione na pulpicie, pod szybami.

grzałki

  W takim przypadku modele posiadają imitacje takich grzałek. Drugi sposób to szyby grzejne, które można łatwo rozpoznać po tym że za szybami brak jest grzałek, za to na szybach widoczne są poziome i pionowe jasne linie.

szyba grzejna

  W tym przypadku model nie posiada imitacji grzałek.

 

Po co podano ilość wyprodukowanych egzemplarzy modelu?

  Do każdego modelu dołączona jest kartonowa wkładka z grafiką przedstawiającą ten model. Obok znajduje się grafika stylizowana na tablicę fabryczną lokomotywy, a na niej naniesiony jest kolejny numer modelu. Każdy z naszych modeli jest wyprodukowany w określonej, ograniczonej ilości, a każdy egzemplarz ma swój numer. Ilość wyprodukowanych egzemplarzy modelu podano po to, by każdy mógł sprawdzić jak wiele zostało wyprodukowanych sztuk danego modelu. Żaden z modeli nigdy nie będzie wznawiany. A zatem każda wkładka jest unikatowa.

 

Co to jest data premiery modelu?

  Data, kiedy model wszedł na rynek i rozpoczęła się jego sprzedaż.

 

 

cechy oryginału

 

Co to jest producent?

  Jest to fabryka/zakład, jaki pierwotnie wyprodukował daną lokomotywę. W przypadku lokomotyw jakie zostały poddane modernizacji, również podany będzie zakład jaki pierwotnie lokomotywę tę wyprodukował, a nie ją zmodernizował. Lokomotywy serii EU07 były produkowane przez dwie fabryki:
– w latach 1964-1974 i 1976-1977 (4 sztuki EP08 przebudowane na EU07) przez Państwową Fabrykę Wagonów „Pafawag” we Wrocławiu, jako typ 4E,
– w latach 1983-1992 przez Zakłady Przemysłu Metalowego H. Cegielski w Poznaniu, Przedsiębiorstwo Państwowe „HCP”, jako typ 303E.

 

Co to jest rok produkcji?

  Rok, w którym lokomotywa została wyprodukowana. Porównaj z odpowiedzią na pytanie wyżej.

 

Co to jest typ?

  Jest to zestaw cyfr i liter (dużych i małych, bądź tylko dużych), które określają numer kolejny projektu konstrukcji (w tym według obecnie stosowanych reguł oznaczania typu przeznaczenie eksploatacyjne pojazdu), rodzaj pojazdu trakcyjnego i odmianę konstrukcyjną typu podstawowego. Zasady nadawania typu określa norma ZN-02/PKP-3500-16. Nadawany pojazdom zaprojektowanym i produkowanym w Polsce, stosowany w dokumentacji konstrukcyjnej. Jest niezależny od oznaczenia nadawanego przez przewoźnika.
  Lokomotywy serii EU07 były produkowane jako dwa typy: 4E produkcji zakładów „Pafawag” we Wrocławiu, oraz 303E produkcji zakładów „HCP” w Poznaniu. Różnica nie polegała tylko na innym producencie, ale i na wyglądzie zewnętrznym, konstrukcji i wyposażeniu elektrycznym. Lokomotywy typu 303E posiadają samonośne pudło z ryflowanym poszyciem ścian bocznych, masywną wysuniętą do przodu czołownicą przystosowaną do montażu sprzęgu samoczynnego, przez to większą długość i większą o ponad 3 tony masę. Do typu 4E włączono także 4 lokomotywy wyprodukowane początkowo jako typ 4Ea (seria EP08), po nieudanych próbach ostatecznie przebudowane na typ 4E. Do typu 303E włączono zaś 3 sztuki pojedynczych członów lokomotyw typu 203E (seria ET41), po tym jak kasacji uległ drugi człon, przebudowując pozostały człon poprzez dodanie drugiej kabiny.

 

Co to jest numer fabryczny?

  Jest to numer nadawany przez producenta lokomotywy. Jest niezależny od numeru nadawanego przez przewoźnika.

 

O co chodzi z wiekiem lokomotywy w roku, odwzorowanym w wyglądzie modelu?

  Każdy z modeli swoim wyglądem odwzorowuje stan lokomotywy w danym roku (lub latach, porównaj z opisem lokomotywy i cechą „lata w których model i oryginał wyglądały tak samo” w cechach modelu). W tym miejscu podane jest ile lokomotywa ma wtedy lat, liczone od daty jej produkcji. A zatem przykładowo, jeśli model odzwierciedla stan lokomotywy na rok 2011, zaś wyprodukowano ją w 1987 roku, to jej wiek w roku odwzorowanym w wyglądzie modelu to 2011-1987=24 lata.

 

 

opis

 

O co chodzi z opisem?

  Opis przedstawia oryginał lokomotywy wykonanej w modelu, opisując w sposób interesujący dla kolekcjonera, wraz z różnymi ciekawostkami, okres czasu z „życia” lokomotywy najbliższy temu odwzorowanemu w modelu.

 

Co oznaczają małe ikonki pod opisem?

  Są to graficznie przedstawione cechy charakterystyczne naszych modeli. Aby poznać znaczenie danej ikonki, należy najechać kursorem na nią i po chwili wyświetli się jej opis.

O co chodzi z ulepszeniami wprowadzonymi od danego modelu, względem wcześniej wydanych modeli?

  Czynimy starania, by poprawiać nasze modele i eliminować z nich problemy, wraz z wydawaniem kolejnych malowań. Naturalnie, produkcja seryjna pociąga za sobą konieczność wykonania pewnych rzeczy w uproszczeniu, po za tym mimo największych starań nie zawsze wszystko udaje się doprowadzić do perfekcji, ale chcielibyśmy pewne rzeczy ulepszyć, by kolejne modele dawały coraz więcej satysfakcji z ich posiadania. Chcemy też pokazać, że staramy się dla Was udoskonalać nasze produkty, a nie jedynie wypuszczać coraz to nowe ich wersje malowań, bez chociażby próby naprawy tego co nie wyszło tak dobrze jak sami byśmy chcieli. A zatem, u dołu opisów poszczególnych modeli podawać będziemy co uległo zmianie. Oczywiście, wprowadzona zmiana obowiązuje dla danego modelu i wszystkich kolejnych powstałych po nim.

 

 

Znaczenia pojęć: przewoźnik (w tym dysponent i eksploatujący), europejski numer pojazdu (EVN), identyfikator literowy państwa rejestracji pojazdu, identyfikator literowy dysponenta pojazdu (VKM), oraz identyfikator cyfrowy eksploatującego pojazd, powstały w oparciu o:
– Ustawę z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. 2013 Nr 86 poz. 789),
– Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 września 2012 r. w sprawie krajowego rejestru pojazdów kolejowych (Dziennik Ustaw, Poz. 1063),
– Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania pojazdów kolejowych (Dziennik Ustaw, Poz. 211),
– korespondencję prowadzoną z Głównym specjalistą Departamentu Transportu Kolejowego przy Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju
– korespondencję prowadzoną z Sekretariatem Departamentu Zezwoleń Technicznych i Interoperacyjności przy Urzędzie Transportu Kolejowego.